Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Agencja Tłumaczeń „ITALIA” Milana Długopolska
ulica Baśniowa 12
71-804 Szczecin
e-mail: milana@inet.pl
www.wloskitlumaczprzysiegly.pl
i nie zostaje powołany inspektor danych osobowych

2) kontakt z administratorem danych osobowych: milana@inet.pl

3) przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pani/Pana, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy, dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia wykonania tłumaczenia,

4) w przypadku tłumaczenia przysięgłego podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.11.2004 z późn. zm.), dane te będą przechowywane przez 3 lata.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług,

6) kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy,

7) w przypadku, gdy życzy sobie Pani/Pan otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat),

8) podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora,

9) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:
• dostępu do dotyczących Pani/Pana danych,
• dostarczenia Pani/Panu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
• prostowania tych danych,
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy Pani/Pan wniesie sprzeciw, o którym mowa niżej,

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora,

11) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

 

Informacja o ochronie danych osobowych